Medezeggenschapsraad

Elke SKOVV school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden van de school. De MR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel een bijdrage leveren aan een goed functionerende en gezonde organisatie. De MR is gesprekspartner van de schooldirecteur.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Ook in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn ouders en personeelsleden evenredig vertegenwoordigd. Zij behartigen de belangen van alle SKOVV scholen tezamen. De algemeen directeur is als bestuurder gesprekspartner van de GMR.

MR en GMR denken mee met de organisatie m.n. op beleidsmatig gebied. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schooldirecteur of algemeen directeur. Wij vinden het belangrijk dat zij zoveel mogelijk in een vroeg stadium bij ontwikkelingen betrokken worden. Beide organen functioneren binnen de organisatie op basis van een (G)MR reglement. Daarin is onder andere geregeld voor welke onderwerpen van de MR of GMR advies of instemming nodig is.

Lid van een MR of de GMR kunnen alleen ouders of medewerkers van de SKOVV scholen zijn. Een GMR lid hoeft niet tevens lid te zijn van een MR van een van de scholen.

       

         


Terug naar 'Organisatiestructuur'