Professionele organisatie

De Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) wil werken aan de toekomst door goed eigentijds onderwijs aan te bieden en daarbij professioneel om te gaan met verantwoordelijkheden, ambities en competenties van leerkrachten.

Bestuur op afstand

SKOVV heeft een toezichthoudend bestuur. Door de keuze voor een beleidsvaststellende en toetsende positie van het bestuur liggen vrijwel alle uitvoerende bevoegdheden op schoolniveau of op bovenschools niveau. Het Management Team, bestaande uit de gezamenlijke directeuren van de scholen en de algemeen directeur-bestuurder, met ieder hun eigen rollen, taken en bevoegdheden, dragen zorg voor een adequaat beleid.

Toezichthouder

Het toezichthoudend bestuur bestaat op dit moment uit vijf onafhankelijke bestuursleden met elk een specifieke expertise. Een groot deel van de bestuurstaken en bevoegdheden is overgedragen aan de algemeen directeur-bestuurder, die tevens de leiding heeft over het stafbureau. De algemeen directeur-bestuurder delegeert een deel van de taken die individuele scholen betreffen aan de schooldirecteuren. De toezichthoudend orgaan heeft een beleidsbepalende rol ten aanzien van het algemeen beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan. Een aantal malen per jaar is er een vergadering met de algemeen directeur-bestuurder.

Invloed van ouders

De invloed van ouders is zowel op bovenschools als op schoolniveau geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Medezeggenschapsraden (MR) van de individuele scholen. De algemeen directeur-bestuurder overlegt met de GMR en de schooldirecteur met de MR van zijn of haar school. Formele verzoeken voor instemming of advies aan deze geledingen worden op dezelfde wijze afgehandeld.
In beide organen zijn overigens ook de personeelsleden van de stichting vertegenwoordigd.