Bestuurder

Conform de Code Goed Bestuur en geldende Statuten van SKOVV, is de bestuurder het bevoegd gezag van de Stichting. SKOVV heeft een eenhoofdig Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het beleid betreffende personeel, onderwijs, financiën, huisvesting en beheer en de uitvoering van dit beleid. Daarnaast voert hij overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Per 1 februari 2018 is Mark Jager bestuurder van SKOVV. Raad van Toezicht

SKOVV werkt conform de Code Goed Bestuur en die bepaalt dat er een scheiding moet zijn tussen toezichthouden en besturen. Dat heeft SKOVV vormgegeven door twee organen in het leven te roepen: de bestuurder en de Raad van Toezicht. De bestuurder is eindverantwoordelijk op alle beleidsterreinen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, de organisatie, de resultaten de bedrijfsvoering en het behalen van de voor de organisatie gestelde doelen. Ze fungeren tevens als sparringpartner voor de bestuurder en moeten goedkeuring geven aan het Strategisch Beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over hun activiteiten in het Jaarverslag. 

De directies van de scholen zijn daarom verantwoordelijk voor hun deel van de organisatie: onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en materieel, organisatie, informatie, communicatie en marketing.

De raad van toezicht bestaat uit: 
Joost Leendertz, voorzitter (toegetreden tot Raad van Toezicht 2015-12-14) 
Freek Gasseling, vanaf 01-01-2020 vice voorzitter
Willem de Jong, lid

De raad van toezicht heeft twee vacatures.