Integraal personeelsbeleid

SKOVV werkt hard aan integraal personeelsbeleid. De kern daarvan is het vinden van de juiste afstemming tussen de kennis en vaardigheden van de medewerkers en de onderwijskundige en organisatorische doelen van de school.
 
Waarom integraal personeelsbeleid?
De samenleving verandert en het onderwijs verandert uiteraard mee. De meeste veranderingen komen tot stand doordat de omgeving van de schoolorganisatie verandert. Op maatschappelijk terrein zoals de ontwikkeling naar een multi-culturele samenleving en de daarbij behorende processen van identiteitsvorming en zingeving. Technologische veranderingen, waarbij de informatietechnologie onmiskenbaar zijn invloed laat merken, politieke veranderingen zoals de verschuiving naar een beperkte rol van de landelijk overheid en economische veranderingen zoals de ontwikkeling naar een kennismaatschappij. Uiteraard vragen al deze veranderingen andere kwalificaties van mensen en dus ook van het onderwijs.

Als school, schoolleider en leerkracht sta je in die constante stroom van veranderingen. Soms is dat verwarrend, soms is het uitdagend. Blijvende aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering en het blijven inspannen om een goed antwoord te vinden op de veranderende omstandigheden is een noodzakelijkheid binnen het onderwijs. Goed personeelsbeleid is daarvoor cruciaal.

SKOVV zet de medewerkers centraal
De medewerkers vormen de kracht van de organisatie. Zij zullen de doelen die we ons gesteld hebben in de praktijk van alledag moeten waarmaken. Daarom verdienen ze alle aandacht en willen we hen volop kansen bieden om hun talenten te ontplooien. Talenten die ze kunnen inzetten om de uitdaging -het realiseren van eigentijds, kwalitatief goed onderwijs- aan te kunnen.
Onze directeuren en leerkrachten moeten in staat zijn een krachtige leeromgeving te creëren, waar kinderen alle kansen hebben met plezier veel te leren. Dat vraagt heel wat van hen.

Daarom zijn leidinggevenden en medewerkers, middels een gesprekkencyclus, regelmatig met elkaar in gesprek met als doel de professionele ontwikkeling te bevorderen en daardoor beter aan te sluiten bij wat het onderwijs op de school vraagt. Centraal in deze gesprekken staat steeds de vraag: 'Hoe gaat het met jou en je ontwikkeling?' De loopbaan van de medewerker maakt steeds onderdeel uit van de gesprekken. Er is bewust voor gekozen dit niet in een apart loopbaangesprek onder te brengen.
Met behulp van zelfreflectie, coaching, nascholing, vormen van samenwerken e.d. werken medewerkers aan hun eigen ontwikkeling om zodoende het beste uit zichzelf te halen.
Zo maken mensen hun eigen succes, het succes van hun school en van SKOVV.

Terug naar 'Werken bij SKOVV'