Procuratieregeling

 

(Ingangsdatum 1 januari 2019)

De procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen volmacht hebben om uit naam van SKOVV bindende overeenkomsten jegens derden te sluiten. Dat wil zeggen dat de procuratieregeling de gedelegeerde bevoegdheid regelt van medewerkers om namens de stichting externe verplichtingen met juridische en financiële consequenties aan te gaan.  Met het bekendmaken van deze procuratieregeling wordt gecommuniceerd welke personen bevoegd zijn tot het aangaan van externe (contractuele) verplichtingen en tot welk bedrag. Door deze procuratieregeling te deponeren bij de Kamer van Koophandel en door de regeling te publiceren via de website wordt bereikt dat deze regeling ook externe werking heeft. 

Toekenning vindt plaats op basis van functie en niet op basis van persoonlijke titel. De procuratieregeling is vastgesteld door de bestuurder van SKOVV die daartoe bevoegd is volgens de statuten.

Deze procuratieregeling is opgesteld in overeenstemming met:

  • De statuten van SKOVV d.d. 14 december 2015;
  • De inrichting van SKOVV zoals weergegeven in het organogram, het functiebouwwerk in het vigerende bestuursformatieplan en de toedeling van verantwoordelijkheden in de functieomschrijvingen;
  • Het treasurystatuut van SKOVV d.d. maart 2017.

Link naar de volledige Procuratieregeling