Governance

‘Balanceren en vrij-moedig positie kiezen’ (André Wierdsma)

Onze sturingsfilosofie is bepalend voor de manier waarop dit koersplan tot stand is gekomen en voor de rol die het plan de komende jaren in onze organisatie gaat spelen. SKOVV heeft twaalf scholen in de Veluwe Vallei, een uitgestrekt gebied. Onze scholen liggen in zes heel diverse gemeentes, tamelijk ver van elkaar. Er zijn zaken die ons nadrukkelijk binden, maar ook veel verschillen. Wat ons bindt, zijn onze gedeelde waarden en identiteit, een gezamenlijke opvatting over basisvaardigheden, kennis en attitude en een gedeelde passie voor onderwijs. Onze scholen verschillen in onderwijsvisie, de manier waarop zij het onderwijs organiseren en de specifieke professionaliteit die daarvoor nodig is. Ook verkeren onze scholen in verschillende ontwikkelingsfases en verschillen individuele leerkrachten in achtergrond en ervaring. Door binnen kaders zoveel mogelijk ruimte te bieden, doen we recht aan zowel de overeenkomsten als de verschillen. Autonomie speelt in alle lagen van onze organisatie een belangrijke rol. Autonomie gaat uit van vertrouwen, gestructureerde ruimte en gedeelde verwachtingen. Werken vanuit vertrouwen geeft ruimte en verantwoordelijkheid. Dit toont zich in transparantie en het afleggen van verantwoording, wat het vertrouwen verder vergroot of borgt. Binnen SKOVV zijn scholen waar mogelijk autonoom. Daar hoort bij dat ze hun eigen visie op onderwijs formuleren. Onze scholen vinden elkaar nadrukkelijk op gedeelde waarden en identiteit, maar ze vertalen dat in heel verschillende visies op het leren van kinderen. Daarom is in dit koersplan geen gezamenlijke visie op onderwijs opgenomen. Elke school onderbouwt haar eigen visie op leren en geeft op basis daarvan weer hoe zij dat leren organiseert, welke professionaliteit daarbij nodig is en hoe de organisatie er dan uit moet zien (aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan?). Binnen SKOVV zijn ook onderwijsprofessionals waar mogelijk autonoom. Wij vinden dat het denken en de besluitvorming over zaken die van invloed zijn op het werk van de professional, zoveel mogelijk binnen de invloedssfeer van de professional moeten liggen. Dat vergroot het eigenaarschap en zorgt voor een positieve werkbeleving. Wij verbinden denken, beslissen en doen aan onze visie en kernwaarden. Daardoor worden we minder afhankelijk van protocollen en regeltjes en meer van de professionaliteit van onze medewerkers. Leerkrachten zijn niet louter uitvoerders, maar ontwikkelaars van onderwijs. Dat brengt de verantwoordelijkheid weer terug bij de professional.

 

Organogram

Een organogram is een schematisch overzicht van de hiërarchie binnen een organisatie.

Een standaard organogram doet niet altijd recht aan de ruimte en invloed die professionele teams in de praktijk nodig hebben om goed onderwijs te kunnen maken. Je zou kunnen spreken van functioneel gezag en professionele gezag. Om dat laatste meer recht te doen en het eerste niet te kort te doen, staan in het organogram van SKOVV de professionals centraal. Naast het functionele gezag (links) benoemen we het professionele gezag (rechts). 

Voor goed onderwijs moeten deze twee samenwerken , elkaar uitdagen en versterken. Zodat professionals invloed en eigenaarschap ervaren, zich blijven ontwikkelen en kunnen floreren in hun werk. In het belang van de kinderen die ons zijn toevertrouwd

Bestuurder

Conform de Code Goed Bestuur en geldende Statuten van SKOVV, is de bestuurder het bevoegd gezag van de Stichting. SKOVV heeft een eenhoofdig Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het beleid betreffende personeel, onderwijs, financiën, huisvesting en beheer en de uitvoering van dit beleid. Daarnaast voert hij overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

Raad van Toezicht

SKOVV werkt conform de Code Goed Bestuur en die bepaalt dat er een scheiding moet zijn tussen toezichthouden en besturen. Dat heeft SKOVV vormgegeven door twee organen in het leven te roepen: de bestuurder en de Raad van Toezicht. De bestuurder is eindverantwoordelijk op alle beleidsterreinen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, de organisatie, de resultaten de bedrijfsvoering en het behalen van de voor de organisatie gestelde doelen. Ze fungeren tevens als sparringpartner voor de bestuurder en moeten goedkeuring geven aan het Strategisch Beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over hun activiteiten in het Jaarverslag.

De directies van de scholen zijn daarom verantwoordelijk voor hun deel van de organisatie: onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en materieel, organisatie, informatie, communicatie en marketing.

De raad van toezicht bestaat uit:

Monique Peters, voorzitter

Freek Gasseling, vice voorzitter

Willem de Jong, lid

Johan van der Horst, lid

Petra de Vries, lid